Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

THE ANALYTICAL MODEL OF THE TRANSMISSION OF THE SYNC FRAME BEACON FRAME IN THE WIRELESS MESH NETWORKING STANDARD IEEE 802.11 S

Zhilina A.A.   Druzhinin M.A.  

UDC 621.396
DOI:

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

The paper solves several problems: a study of the principles of wireless cellular networks; the analysis of the characteristics of the implementation of the synchronization in wireless mesh networks IEEE 802.11 s; held to develop the analytical model of the mechanism of transmission of the sync frame Beacon frame to the network full-mesh topology. In the design and implementation of a wireless mesh network IEEE 802.11 s opportunities to correct the transfer settings for synchronization of frames depending on the number of mesh devices in the network and obtain the specified probability of completed delivery of synthroidnow. It is possible to form a wireless mesh network IEEE 802.11 s with the predicted efficiency and expected throughput.

1. Ermolova V.V. Arkhitektura sistemy obmena soobshcheniy v nemarshrutiziruemoy seti / V.V.Ermolova, Yu.P.Preobrazhenskiy // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2010. No. 7. pp.79-81.

2. Mishin Ya.A. O sistemakh avtomatizirovannogo proektirovaniya v besprovodnykh setyakh / Ya.A.Mishin // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2013. No. 10. pp.153-156.

3. http://www.ieee802.org/15/.

4. http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11F-2003.pdf.

5. http://standards.ieee.org/about/get/802/802.11.html.

6. L'vovich I.Ya. Issledovanie ustoychivosti besprovodnykh setey v usloviyakh blokirovaniya signala / I.Ya.L'vovich, O.N.Choporov, A.P.Preobrazhenskiy, V.B.Shcherbakov // Informatsiya i bezopasnost'. 2016. Vol. 19. No. 2. pp.254-257

7. Avdeev V.B. Modelirovanie malogabaritnykh sverkhshirokopolosnykh antenn / V.B.Avdeev, A.V.Ashikhmin, A.V.Berdyshev, S.V.Korochin, V.M.Nekrylov, A.V.Ostankov, Yu.G.Pasternak, I.V.Popov, A.P.Preobrazhenskiy // Pod redaktsiey: V.B. Avdeeva, A.V. Ashikhmina. Voronezh, Izdatel'stvo: Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet, 2005, 223 p.

8. Preobrazhensky A.P. The features of the calculation of scattered electromagnetic fields and design of electrodynamic objects / A.P.Preobrazhensky // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2016. No. 2 (17). pp.33-35.

9. Lvovich Ya. Modeling of scattering of electromagnetic waves on the base of multialternative optimization / Ya.Lvovich, A.Preobrazhensky, O.Choporov // Information Technology Applications. 2016. No. 1. pp.117-125.

10. Sazonova S.A. Otsenka nadezhnosti raboty setevykh ob"ektov / S.A.Sazonova // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2016. No. 1 (16). pp.40-42.

11. Maksimova A.A. Metody issledovaniya kharakteristik rasseyaniya elektromagnitnykh voln ob"ektami / A.A.Maksimova, A.G.Yurochkin // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2016. No. 1 (16). pp.53-56.

12. Kanavin S.V. Perspektivy primeneniya sistem mobil'nogo shirokopolosnogo dostupa v setyakh podvizhnoy radiosvyazi na osnove standartov MOBILE WIMAX i LTE / S.V.Kanavin, A.S.Luk'yanov // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2016. No. 1 (16). pp.79-82.

13. Panevin R.Yu. Realizatsiya translyatora imitatsionno-semanticheskogo modelirovaniya / R.Yu.Panevin, Yu.P.Preobrazhenskiy // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2009. No. 5. pp.057-060.

14. Golovinov S.O. Problems of managing mobile communication systems S.O. Golovinov, A.A. Khromykh // Bulletin of the Voronezh Institute high tech. 2012. No. 9. S. 13-14.

15. Erasov S.V. EMC issues with the construction of wireless communication systems / S.V. Erasov // Bulletin Voronezh Institute of High Technologies. 2013. No. 10. P. 137- 143.

16. Preobrazhensky A.P. Feature Prediction metal-dielectric antenna / A.P. Preobrazhensky, O.N. Choporov // In the world of scientific discoveries. 2016. No. 11 (83). S. 135- 141.

17. Lvovich I.Ya. Development of principles for building CAD diffraction structures and radar antennas / I.Ya. Lvovich, A.P. Preobrazhensky // Bulletin of Voronezh State Technical University. 2006.V. 2.No 12.S. 125-127.

18. Vyalova E.P. Adaptive Routing Algorithm in Computer network / E.P. Vyalova // Bulletin of the Voronezh Institute of High technology. 2016. No. 2 (17). S. 97-100.

19. Lvovich I.Ya. Threats to Economic Security state / I.Ya. Lvovich, A.A. Voronov, Yu.P. Preobrazhensky // Information and security. 2006. T. 9. No. 1. S. 36-39.

Zhilina Alexandra Alexandrovna

Russian New University

Moscow, Russian Federation

Druzhinin Mikhail Alexandrovich

Email: madr@mail.ru

Voronezh Institute of High Technologies

Voronezh, Russian Federation

Keywords: model, wireless networ, radio wave propagation, synchronization

For citation: Zhilina A.A. Druzhinin M.A. THE ANALYTICAL MODEL OF THE TRANSMISSION OF THE SYNC FRAME BEACON FRAME IN THE WIRELESS MESH NETWORKING STANDARD IEEE 802.11 S. Modeling, Optimization and Information Technology. 2016;4(4). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2016/12/ZhilinаDruzhinin_4_16_1.pdf DOI: (In Russ).

97

Full text in PDF