Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

THE PREDICTION AND OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF TRAINING IN THE FIELD OF OPERATION OF AIR TRANSPORT ON THE BASIS OF THE PRINCIPLES OF DUALITY AND EXPERT STATISTICAL MODELING

Borzova A.S.   Tsipenko V.G.  

UDC 378.1
DOI:

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

The paper discusses the challenge of improving the efficiency of the training system in the field of air transport. As the conceptual foundations of model-oriented approach to forecasting and optimization, this system is considered the principle of duality and multistep use of models. Optimization modeling is a partial implementation of the principle of duality due to the mechanisms of achieving efficiency of the training system: the reduction and transformation and the creation of the Bank's professional activities on the one hand associated with the characterization of work functions in the professional standards, and with another - reflects the formalized components of educational resources that are aimed at the formation of certain competences of personnel in the field of operation of air transport. As the main form of statistical information defining changes in the training system, it is proposed to use a time series of volume indices of the needs of the labor market in specialists with higher education and graduating from universities. Specified approaches for the calculation of forecasting evaluations with different quality. After receiving the results of forecasting on the basis of expert information are invited to build valuation models and conduct selection method that has the highest priority for this model.

1. L'vovich I.Ya. O problemakh podgotovki inzhenernykh kadrov / I.Ya.L'vovich, A.P.Preobrazhenskiy // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2014. Vol. 10. No. 5-2. pp. 157-160

2. Sviridov V.I. Tekhnologii, primenyaemye pri podgotovke sovremennykh inzhenerov / V.I.Sviridov // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2012. No. 9. pp. 151-152.

3. Pavlova M.Yu. Voprosy adaptatsii vypusknikov vuzov / M.Yu.Pavlova // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2013. No. 10. pp. 234-237.

4. Pavlova M.Yu. Ob ispol'zovanii nauchnoy sostavlyayushchey pri formirovanii professional'nykh kachestv inzhenera / M.Yu.Pavlova // Vestnik Voronezhskogo instituta vysokikh tekhnologiy. 2012. No. 9. pp. 144-145.

5. L'vovich Ya.E. Mnogoal'ternativnaya optimizatsiya: teoriya i prilozheniya/Ya.E.L'vovich // Voronezh: Kvarta, 2006, p.415.

6. Shennon K. Raboty po teorii informatsii i kibernetike/K.Shennon; per. s angl.; pod red.R.L.Dobrashina i O.B.Lupanova. // M: Inostrannaya literatura, 1963, p.829.

7. Gaskarov D.V. Prognozirovanie tekhnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radioelektronnoy apparatury/D.V.Gaskarov, T.A.Golinkevich, A.V.Mozgalevskiy. // M.: Sov. radio, 1974. p. 224.

8. Boks Dzh. Analiz vremennykh ryadov. Prognoz i upravlenie/Dzh.Boks, G.Dzhenkins. // Vyp.1. M: Mir, 1974, p. 604.

9. L'vovich Ya.E. Prinyatie resheniy v ekspertno-virtual'noy srede/Ya.E.L'vovich, I.Ya.L'vovich. // Voronezh: IPTs "Nauchnaya kniga", 2010. - p. 140.

10. L'vovich I.Ya. Informatsionnye tekhnologii modelirovaniya i optimizatsii: Kratkaya teoriya i prilozheniya/I.Ya.L'vovich, Ya.E.L'vovich, V.N.Frolov. // Voronezh: IPTs "Nauchnaya kniga", 2016. p. 444.

11. Mel'tser M.I. Dialogovoe upravlenie proizvodstvom/M.I.Mel'tser. // M.: Finansy i statistika, 1983, p.240.

Borzova Angela Sergeevna
Candidate of Economic Sciences Associate Professor

Moscow state technical university of civil aviation

Moscow, Russian Federation

Tsipenko Vladimir Grigorievich
Doctor of Technical Sciences Professor

Moscow state technical university of civil aviation

Moscow, Russian Federation

Keywords: optimization, training, air transport, modeling

For citation: Borzova A.S. Tsipenko V.G. THE PREDICTION AND OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF TRAINING IN THE FIELD OF OPERATION OF AIR TRANSPORT ON THE BASIS OF THE PRINCIPLES OF DUALITY AND EXPERT STATISTICAL MODELING. Modeling, Optimization and Information Technology. 2017;5(2). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2017/05/BorzovaZipenko_2_17_1.pdf DOI: (In Russ).

105

Full text in PDF