Научный журнал Моделирование, оптимизация и информационные технологииThe scientific journal Modeling, Optimization and Information Technology
cетевое издание
issn 2310-6018

ABOUT OPTIMIZATION AND ALGORITHMIZATION OF CONTROL OF INTEGRITY OF INFORMATION OF THE UNIFIED MODEL OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF COMMERCIAL ENTERPRISES

Gubin I.A.   Dubrovin A.S.  

UDC 004.056.2
DOI: 10.26102/2310-6018/2019.27.4.010

  • Abstract
  • List of references
  • About authors

This article discusses approaches to optimization and algorithmization of information integrity control (IIC) of a unified model of an automated information system of commercial enterprises (UMAIS CE), considered as a model of a protected automated information system for supporting commercial activities of enterprises with a generalized structure and set of equipment. These approaches include the development of new quality criteria for the IIC UMAIS CE, a new statement of the optimization problem of the IIC UMAIS CE, a new probabilistic method for automatically varying the amount of information controlled for invariance during the implementation of control procedures, a new algorithm for finding the optimal value for the controlled parameter of the IIC UMAIS CE. These approaches are necessary for the development of a mathematical model of the IIC UMAIS CE, which differs from the known ones by using a probabilistic method for automatically varying the amount of information controlled by invariance and setting, and solving the optimization problem to ensure maximum conditional profit of the commercial enterprise with sufficient control due to, inter alia, using the algorithm for finding the optimal value of the controlled parameter of the IIC UMAIS CE, which differs from the known by the new algorithm The behavior control checks using dynamic criteria IIC UMAIS CE.

1. Gubin I.A. i dr. O sredstvakh zashchity informatsii, ispol'zuemykh v avtomatizirovannykh informatsionnykh sistemakh torgovykh organizatsiy. Vestnik Voronezhskogo instituta FSIN Rossii . Voronezh. 2017;(3):33–41.

2. Dubrovin A.S., Pitolin M.V., Sumin V.I. Urovni etalonnoy modeli zashchishchennoy avtomatizirovannoy sistemy. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya «Problemno-orientirovannye sistemy upravleniya». 2005;1(10):88-91.

3. Gubin I.A. Dinamicheskie kriterii kachestva funktsionirovaniya kontrolya tselostnosti informatsii modeli avtomatizirovannoy informatsionnoy sistemy obespecheniya kommercheskoy deyatel'nosti predpriyatiy. Nauchnyy zhurnal «Modelirovanie, optimizatsiya i informatsionnye tekhnologii». 2019;5(3). Available from:: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/09/Gubin_3_19_1.pdf (Accessed: 02.10.2019).

4. Gubin I.A., Sumin V.I., Kolykhalin V.M., Isaev O.V. O kontrole tselostnosti informatsionnykh protsessov avtomatizirovannoy sistemy torgovoy organizatsii . Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Ekonomika. Informatika. » 2013;28(22):179-185.

5. Dubrovin A.S, Gubin I.A. Modul' rezhima kommercheskoy tayny kak dopolnitel'nyy element sistemy zashchity informatsii torgovoy organizatsii. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014;(5). Available from: http://science-education.ru/119-15166 (Accessed: 31.10.2014).

Gubin Igor Alekseevich

Email: gubin24@yandex.ru

Voronezh institute of the Federal penitentiary service of Russia

Voronezh, Russian Federation

Dubrovin Anatoly Stanislavovich
Doctor of Technical Sciences Associate Professor
Email: asd_kiziltash@mail.ru

Voronezh institute of the Federal penitentiary service of Russia,

Voronezh, Russian Federation

Keywords: automated information system, algorithm for finding the optimal value, information integrity control, optimization task, conditional profit of a commercial enterprise, reference model of a secure automated system

For citation: Gubin I.A. Dubrovin A.S. ABOUT OPTIMIZATION AND ALGORITHMIZATION OF CONTROL OF INTEGRITY OF INFORMATION OF THE UNIFIED MODEL OF THE AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF COMMERCIAL ENTERPRISES. Modeling, Optimization and Information Technology. 2019;7(4). Available from: https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/11/GubinDubrovin_4_19_1.pdf DOI: 10.26102/2310-6018/2019.27.4.010 (In Russ).

108

Full text in PDF